top of page

Förslag till föredragningslista för föreningssammanträde


FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR FÖRENINGSSAMMANTRÄDE DEN 11 NOVEMBER 2019 PÅ JURISTERNAS HUS

1. Formalia

1.1 Föreningssammanträdets öppnande

1.2 Fråga om sammanträdets stadgeenliga utlysande

1.3 Fastställande av föredragningslista

1.4 Val av mötesordförande och mötessekreterare

1.5 Val av justeringspersoner tillika rösträknare

1.6 Fastställande av mötesordning och röstlängd

2. Rapporter

2.1 Beslutsuppföljning 2.2 Revisionsberättelse 2015 2.3 Verksamhetsberättelse 2015 2.4 Revisionsberättelse 2016 2.5 Verksamhetsberättelse 2016 2.6 Revisionsberättelse 2017 2.7 Verksamhetsberättelse 2017 2.8 Revisionsberättelse 2018 2.9 Verksamhetsberättelse 2018 2.10 Revisionsberättelse 2019

2.11 Verksamhetsberättelse 2019

3. Valärenden

3.1 Val av styrelse för verksamhetsåret 2020

3.1.1 Val av ordförande

3.1.2 Val av vice ordförande 3.1.3 Val av sekreterare 3.1.4 Val av skattmästare 3.1.5 Val av vice skattmästare 3.1.6 Val av marknadssekreterare 3.1.7 Val av internationell sekreterare 3.1.8 Val av informationssekreterare 3.1.9 Val av klubbmästare 3.1.10 Val av underhållningsmästare 3.1.11 Val av öfverfadder 3.1.12 Val av idrottssekreterare

3.1.13 Val av borgmästare

4. Beslutsärenden

4.1 Beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för 2015 års styrelse 4.2 Beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för 2016 års styrelse 4.3 Beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för 2017 års styrelse 4.4 Beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för 2018 års styrelse 4.5 Propositioner 4.6 Motioner

4.6.1 Motion från Sam Bidi (Bilaga 1)

5. Övriga frågor

6. Sammanträdets avslutande

Bilaga 1

Motion från Sam Bidi avseende ändring av stadgan

Inledning:

Observera att redaktionella ändringar i form av grammatiska rättelser m.m. inte har redogjorts för.

1 § Om Föreningen

Tidigare lydelse:

Juridiska Föreningen vid Stockholms Universitet (nedan benämnd Föreningen) är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening för studenter inskrivna på juristprogrammet vid Stockholms universitet, samt studenter som bedriver utbytesstudier eller studier på masternivå och är inskrivna på Stockholms universitets juridiska institution. Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.

Ny lydelse: Juridiska Föreningen vid Stockholms Universitet (nedan benämnd Föreningen) är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening för studenter inskrivna på vid Juridiska Institutionen vid Stockholms universitet. Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.

Motivering: För att bli beviljad kårstatus så krävs det att Föreningen tillhandahåller studiebevakning m.m. åt samtliga elever vid Juridiska institutionen. Det ligger även i Föreningens intresse att samtliga elever som studerar juridik kan samordna sig i Föreningen, hellre än SUS eller annan fakultetsförening. Andra JF föreningar runt om i Sverige har ett liknande upplägg.

Delen angående utbytesstudier/masterstudenter har tagits bort då den ansetts vara överflödig.

3 § Föreningens syfte

Tidigare lydelse: Föreningen har till ändamål att främja de juridiska studierna samt verka för samhörighet och god kamratskap. Föreningen uppfyller detta syfte genom att bedriva studiesocial verksamhet samt driva arbetslivsfrämjande verksamhet. Föreningen ska även verka för att främja sina föreningsmedlemmars intressen vid fakulteten och universitet.

Ny lydelse: Föreningen har till ändamål att främja de juridiska studierna samt verka för samhörighet och god kamratskap. Föreningen uppfyller detta syfte genom att bedriva studiesocial verksamhet, studiebevakande verksamhet samt driva arbetslivsfrämjande verksamhet. Föreningen ska verka för att främja sina föreningsmedlemmars intressen vid fakulteten och universitet.

Motivering: Även detta är ett steg mot att Föreningen ska uppnå kraven för kårstatus i form av att bedriva studiebevakande verksamhet. Föreningen har även en utbildningssekreterare som har i uppgift att driva den studiebevakande verksamheten. Även de frågor som uppkommer i JURO (Juris studerandes riksorganisation) kan komma att falla inom kategorin studiebevakande verksamhet.

4 § Medlemstyper

Tidigare lydelse:

Föreningens medlemmar utgörs av ordinarie medlemmar, stödmedlemmar samt hedersledamöter och temporära medlemmar.

Ny lydelse: Föreningens medlemmar utgörs av ordinarie medlemmar, stödmedlemmar samt hedersledamöter.

Motivering: Temporära medlemmar har ansetts vara en överflödig form av medlemskap som aldrig definierats eller nyttjats.

5 § Ordinarie medlem

Tidigare lydelse: Ordinarie medlem är samtliga studenter som är inskrivna på Stockholms universitets juridiska institutions juristprogram och har betalt föreskriven medlemsavgift.

Medlemsavgift för ordinarie medlem ska erläggas vid ett tillfälle och avser perioden fram till dess ordinarie medlem avlagt juris kandidat- eller juristexamen, dock max för en period på sex år. Medlemsavgift för ordinarie medlem fastslås på föreningsstämman enligt 12 §.

Ordinarie medlem är också varje student som bedriver utbytesstudier eller studier på masternivå och är inskriven på Stockholms universitets juridiska institution samt erlagt föreskriven medlemsavgift. Medlemsavgiften för dessa ordinarie medlemmar ska erläggas vid ett tillfälle och avse perioden fram till dess studierna vid på Stockholms universitets juridiska institution avslutas, dock max för en period på två år.

Ny lydelse: Ordinarie medlem är samtliga studenter som uppfyller kraven i 1 § samt har erlagt föreskriven medlemsavgift.

Medlemsavgift för ordinarie medlem ska erläggas vid ett tillfälle och avser perioden fram till dess ordinarie medlem avlagt juristexamen, dock max för en period på sex år. Medlemsavgift för ordinarie medlem fastställs på föreningsstämman enligt 12 §.

Motivering: Då kraven har ändrats så innehåller paragrafen nu endast en hänvisning till 1 §.

Jurkand. eller juristexamen har ersatts av endast juristexamen.

Det tredje stycket har tagits bort då det ansetts överflödigt.

8 § Avstängning och uteslutning

Tidigare lydelse:

Medlemmar får avstängas från Föreningens verksamhet, generellt eller specifikt, eller uteslutas från Föreningen.

För att stänga av medlem från Föreningens verksamhet krävs det att medlem har genom sitt agerande skadat Föreningen, eller agerat i strid mot av föreningsstämman fastställd uppförandepolicy. Beslut om avstängning sker av styrelsen med 3⁄4 majoritet. Beslut om interimistisk avstängning från Föreningens verksamhet får tas av styrelseledamot. Fråga om interimistisk avstängning ska behandlas på följande styrelsesammanträde.

För att utesluta medlem krävs att medlem har uppenbart motarbetat Föreningens intresse eller upprätt synnerligen stötande. Beslut om uteslutning sker av styrelsen med 3⁄4 majoritet.

Beslut om uteslutning ska fastställas på följande ordinarie föreningsstämma. Den uteslutna medlemmen ska där ha rätt att yttra sig.

Om en person som inte är medlem agerat såsom avses i andra eller tredje stycket får denne av styrelsen nekas medlemskap vid ansökan, trots att denne uppfyller kriterierna i 5 §.

Ny lydelse: Medlemmar får avstängas från Föreningens verksamhet, generellt eller specifikt, eller uteslutas från Föreningen.

För att stänga av medlem från Föreningens verksamhet krävs det att medlem har genom sitt agerande skadat Föreningen, eller agerat i strid mot av föreningsstämman fastställda policys. Beslut om avstängning sker av styrelsen med 3⁄4 majoritet. Beslut om interimistisk avstängning från Föreningens verksamhet får tas av styrelseledamot. Fråga om interimistisk avstängning ska behandlas på följande styrelsesammanträde.

Beslut om uteslutning ur föreningen ska fastställas på följande ordinarie föreningsstämma. Den uteslutna medlemmen ska där ha rätt att yttra sig.