Nyheter

Förslag till föredragningslista för dechargemöte

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR DECHARGEMÖTE DEN 15 FEBRUARI 2019 PÅ JURISTERNAS HUS 1. Formalia 1.1 Föreningssammanträdets öppnande 1.2 Fråga om sammanträdets stadgeenliga utlysande 1.3 Fastställande av föredragningslista 1.4 Val av mötesordförande och mötessekreterare 1.5 Val av justeringspersoner tillika rösträknare 1.6 Fastställande av mötesordning och röstlängd 2. Rapporter 2.1 Beslutsuppföljning 2.2 Revisionsberättelse 2016 2.3 Verksamhetsberättelse 2016 2.4 Revisionsberättelse 2017 2.5 Verksamhetsberättelse 2017 2.6 Revisionsberättelse 2018 2.7 Verksamhetsberättelse 2018 3. Valärenden 3.1 Val av särskild granskare 3.2 Val av valberedning 4. Beslutsärenden 4.1 Beslut om ansva

Kallelse till dechargemöte

Juridiska föreningens styrelse utlyser: DECHARGEMÖTE Fredag den 15 februari 2019 kl. 17.00 på Juristernas Hus. Motioner till föreningssammanträdet skickas till sekreterare@jurstud.com och ska ha inkommit senast den 5 februari 2019. Medtag legitimation och medlemskort. Välkommen! Juridiska föreningens styrelse 2019

Arkiv

Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Du hittar oss även på

Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet.
Frescativägen 16, 114 18 Stockholm
Tel: 08-15 69 71
Org.nummer: 802008-9614

Copyright © JF Stockholm 2019

Så här hanterar vi Cookies och PUL