Nyheter

Förslag till föredragningslista för dechargemöte

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR DECHARGEMÖTE DEN 22 FEBRUARI 2018 PÅ JURISTERNAS HUS 1. Formalia 1.1 Föreningssammanträdets öppnande 1.2 Fråga om sammanträdets stadgeenliga utlysande 1.3 Fastställande av föredragningslista 1.4 Val av mötesordförande och mötessekreterare 1.5 Val av justeringspersoner tillika rösträknare 1.6 Fastställande av mötesordning och röstlängd 2. Rapporter 2.1 Beslutsuppföljning 2.2 Revisionsberättelse 2015 2.3 Verksamhetsberättelse 2015 2.4 Revisionsberättelse 2016 2.5 Verksamhetsberättelse 2016 2.6 Revisionsberättelse 2017 2.7 Verksamhetsberättelse 2017 3. Valärenden 3.1 Val av särskild granskare 4. Beslutsärenden 4.1 Beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för 2015

Kallelse till dechargemöte

Juridiska föreningens styrelse utlyser: DECHARGEMÖTE torsdagen den 22 februari 2018 kl. 17.00 på Juristernas hus. Motioner till föreningssammanträdet skickas till sekreterare@jurstud.com och ska ha inkommit senast den 12 februari 2018. Medtag legitimation och medlemskort. Välkommen! Juridiska föreningens styrelse 2018

Arkiv

Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Du hittar oss även på

Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet.
Frescativägen 16, 114 18 Stockholm
Tel: 08-15 69 71
Org.nummer: 802008-9614

Copyright © JF Stockholm 2019

Så här hanterar vi Cookies och PUL