Nyheter

Förslag till föredragningslista för extra föreningssammanträde den 16 september 2019

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR EXTRA FÖRENINGSSAMMANTRÄDE DEN 16 SEPTEMBER 2019 PÅ JURISTERNAS HUS 1. Formalia 1.1 Föreningssammanträdets öppnande 1.2 Fråga om sammanträdets stadgeenliga utlysande 1.3 Fastställande av föredragningslista 1.4 Inadjungeringar 1.5 Val av mötesordförande och mötessekreterare 1.6 Val av justeringspersoner tillika rösträknare 1.7 Fastställande av mötesordning och röstlängd 2. Rapporter 2.1 Beslutsuppföljning 2.2 Revisionsberättelse 2015 2.3 Verksamhetsberättelse 2015 2.4 Revisionsberättelse 2016 2.5 Verksamhetsberättelse 2016 2.6 Revisionsberättelse 2017 2.7 Verksamhetsberättelse 2017 2.8 Revisionsberättelse 2018 2.9 Verksamhetsberättelse 2018 3. Valärend

Kallelse till extra föreningssammanträde

Juridiska föreningens styrelse utlyser härmed till ett extra föreningssammanträde. Tid och datum Den 16 september 2019 Kl. 18.00 Plats Reinholdsalen, Juristernas Hus Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 6 september. Dessa skickas till sekreterare@jurstud.com. Medtag legitimation och medlemskort Ses på Juristernas Hus!

Arkiv

Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Du hittar oss även på

Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet.
Frescativägen 16, 114 18 Stockholm
Tel: 08-15 69 71
Org.nummer: 802008-9614

Copyright © JF Stockholm 2019

Så här hanterar vi Cookies och PUL