top of page

Föreningen

Juridiska Föreningens högsta beslutande organ är föreningssammanträdet. Direkt underställt föreningssammanträdet är det verkställande organet, styrelsen. Underställt styrelsens ledning och kontroll ligger de olika kommitté- och mästerierna. Till sin hjälp har styrelsen och övriga utskott tre centrala stabsfunktioner; presidiet (ledning), skattmästeriet (ekonomi) och arbetsutskottet (verkställande/förberedande).

Utöver detta finns vid sidan av en inspektor som väljs av föreningssammanträdet och stöttar hela föreningen i dess arbete. Fru Justitias Riddare (markalksämbetet) består av äldre/före detta medlemmar med särskilt ansvar för att bevara föreningens traditioner och agera rådgivare.

Föreningssammanträdet

På föreningssammanträdet har alla JF:s medlemar rösträtt och är välkomna dit. Föreningssammanträdet är föreningens högsta beslutande organ. Här väljs bl.a. ledamöter till styrelsen, det fastslås budget samt årsavgift för föreningsmedlemskap etc. Föreningssammanträdet hålls minst 2 gånger per år, ordinare sammanträde samt dechargesammanträde (då gamla styrelsen enligt tradition ansvarsbefiras). Även extra utlysta årsmöten hålls. När möten ska och kan hållas regleras i stadgarna.

Inspektor

Juridiska Föreningen står enligt stadgarna under inseende av en inspektor. Till inspektor kan en professor eller lärare verksam vid juridiska fakulteten i Stockholm väljas på en period om 3 år. Något hinder för omval finns inte, utan snarare tvärtom brukar inspektorer sitta på betydligt längre tid.

Inspektorns viktigaste uppgift är att förmedla kontakt mellan fakulteten och föreningen och agera bollplank till främst styrelsen. En rad ceremoniella uppgifter följer också med inspektorsrollen där allt från att närvara vid invigningar till att svära in nya recentiorer och delta vid särskilt högtidliga arrangemang ingår. Vidare besitter inspektorn platsen som ordförande i Stiftelsen Juristernas Hus, den stiftelse som administrerar vårt eget förenings hus, Juristernas Hus.

Proinspektor

Juridiska Föreningen står enligt stadgarna även under inseende av en proinspektor.
Proinspektor förmedlar samverkan mellan föreningen och näringslivet. Till proinspektor väljs en kunnig, erfaren och allmänt aktad person med anknytning till det juridiska näringslivet eller domstolsväsendet eller därmed jämförbar statlig myndighet. Proinspektor är inspektors ställföreträdare. 

Juridiska Föreningens inspektor är André Andersson.

Valberedningen

Valberedningen består vanligtvis av tre personer vars uppgift är att se till att förutsättningarna för styrelsevalet är de bästa. Valberedningen håller intervjuer med alla sökande till de olika posterna i föreningen och berättar för föreningssammanträdet den kandidat som de tror är bäst lämpad för posten. Valberedningen jobbar även för att göra valet effektivt, informativt och rättvist genom att försöka vara så objektiva och sakliga.

Valberedningen besvarar gärna frågor och ser gärna att du skickar en ansökan till valberedningen@jurstud.com.

bottom of page