top of page

Sten Odelbergstipendiet

Styrelsens beslut: Styrelsen har beslutat att dela ut stipendium till kandidaterna nedan med förbehåll om att sökandena, innan utdelning, behöver skicka in ett bevis för att deras utbytestermin blir av.


För att undvika eventuellt jäv eller vinklade bedömningar har processen skett på följande sätt; Samtliga ansökningar anonymiserades; namn, engagemang i Juridiska Föreningen, kamraters namn och övriga indikationer på vem författaren var togs bort. Ansökningarna delgavs sedan styrelsen varpå styrelsen, med undantag för vice skattmästare, som hade varit med i den förberedande processen, och underhållningsmästaren, som inte kunde närvara, beslutade vilka som skulle tilldelas stipendiet.


Styrelsen beslutade därmed att följande kandidater tilldelas lika stor andel ur Sten Odelbergs stipendiefond vårterminen 2021;


Alma Blücher


Michelle Soto


Stipendiaternas ansökningar har, efter en genomgång av samtliga ansökningar, ansetts vara de mest välmotiverade med hänsyn till kravet på att vara en god kamrat. Stort grattis!

Comments


Arkiv
bottom of page