Sten Odelbergstipendiet

Styrelsens beslut: Styrelsen har beslutat att dela ut stipendium till kandidaterna nedan med förbehåll om att UD:s reseavrådan lyfts och att sökandena ska skicka in Letter of Acceptance för att erhålla stipendiet.

För att undvika eventuellt jäv eller vinklade bedömningar har processen skett på följande sätt; Samtliga ansökningar anonymiserades; namn, engagemang i Juridiska Föreningen, kamraters namn och övriga indikationer på vem författaren var togs bort. Ansökningarna delgavs sedan styrelsen varpå styrelsen, med undantag för Underhållningsmästare som kände kandidaterna samt Marknadssekreterare som var frånvarande, beslutade vilka som skulle tilldelas stipendiet.