top of page

Förslag till föredragningslista för dechargemöte


FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR DECHARGEMÖTE DEN 4 MARS 2020 PÅ JURISTERNAS HUS

Bifogade filer finnes på www.jurstud.com/dechargen

1. Formalia

1.1 Föreningssammanträdets öppnande

1.2 Fråga om sammanträdets stadgeenliga utlysande

1.3 Fastställande av föredragningslista

1.4 Val av mötesordförande och mötessekreterare

1.5 Val av justeringspersoner tillika rösträknare

1.6 Fastställande av mötesordning och röstlängd

2. Rapporter

2.1 Beslutsuppföljning 2.2 Revisionsberättelse 2016 2.3 Verksamhetsberättelse 2016 2.4 Revisionsberättelse 2017 2.5 Verksamhetsberättelse 2017

2.6 Revisionsberättelse 2018 2.7 Verksamhetsberättelse 2018

2.8 Revisionsberättelse 2019

2.9 Verksamhetsberättelse 2019

3. Valärenden

3.1 Val av särskild granskare 3.2 Val av valberedning

4. Beslutsärenden

4.1 Beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för 2015 års styrelse 4.2 Beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för 2016 års styrelse 4.3 Beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för 2017 års styrelse 4.4 Beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för 2018 års styrelse

4.5 Beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för 2019 års styrelse 4.6 Fastställande av 2020 års budget 4.7 Fastställande av 2020 års verksamhetsmål 4.8 Propositioner (bifogade)

a) Förslag till arbetsordning b) Förslag till verksamhetsmål c) Förslag till ekonomisk policy d) Förslag till varningsriktlinjer e) Förslag till uppförandepolicy f) Förslag till likabehandlingspolicy g) Förslag till representationspolicy h) Förslag till taxipolicy i) Förslag till nötpolicy j) Förslag till provisfridspolicy k) Förslag till protokollspolicy l) Förslag till dataskyddspolicy m) Förslag till KA-policy n) Förslag till alkohol- och drogpolicy o) Förslag till reccefridspolicy p) Förslag till budget för verksamhets- och räkenskapsåret 2020

4.9 Fråga om stadgeändring enligt beslut från tidigare stämma (bifogad) 4.10 Motioner

5. Övriga frågor

6. Sammanträdets avslutande

Arkiv
bottom of page