top of page

Förslag till föredragningslista för dechargemöte


FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR DECHARGEMÖTE DEN 4 MARS 2020 PÅ JURISTERNAS HUS

Bifogade filer finnes på www.jurstud.com/dechargen

1. Formalia

1.1 Föreningssammanträdets öppnande

1.2 Fråga om sammanträdets stadgeenliga utlysande

1.3 Fastställande av föredragningslista

1.4 Val av mötesordförande och mötessekreterare

1.5 Val av justeringspersoner tillika rösträknare

1.6 Fastställande av mötesordning och röstlängd

2. Rapporter

2.1 Beslutsuppföljning 2.2 Revisionsberättelse 2016 2.3 Verksamhetsberättelse 2016 2.4 Revisionsberättelse 2017 2.5 Verksamhetsberättelse 2017

2.6 Revisionsberättelse 2018 2.7 Verksamhetsberättelse 2018

2.8 Revisionsberättelse 2019

2.9 Verksamhetsberättelse 2019

3. Valärenden

3.1 Val av särskild granskare 3.2 Val av valberedning

4. Beslutsärenden