top of page

Sten Odelbergs stipendium HT2023Styrelsen beslutade:

Att dela ut stipendium till följande kandidater med förbehåll om att sökandena, innan utdelning, behöver skicka in ett bevis för att deras utbytestermin blir av.

Följande personer tilldelas lika stor andel ur Sten Odelbergs stipendiefond höstterminen 2023:


Petter Åhs

Isak Eklöv


Dessa har efter en genomgång av samtliga ansökningar, ansetts vara mest välmotiverade till varför de uppfyller kraven att motta Sten Odelbergstipendiet.

För att undvika eventuellt jäv eller vinklade bedömningen har processen skett på följande sätt. Samtliga ansökningar anonymiserades; namn, land för utbytestermin, engagemang i Juridiska Föreningen, kamraters namn och indikationer på vem författaren var togs bort. De anonymiserade ansökningarna gavs till en objektiv part utan några kopplingar till Juridiska Föreningen som gjorde en initial bedömning och rangordnade ansökningarna. Särskild vikt lades vid formuleringen av ansökan och vid vänners motivering till varför sökanden skulle erhålla stipendiet. Styrelsen, med undantag för Vice Skattmästare, underhållnigsmästare, samt internationell sekreterare som ansåg sig jäviga, beslutade sedan vilka som skulle motta stipendiet.


För vidare information hänvisas till Juridiska Föreningens styrelseprotokoll.Sten Odelbergsstipendiets stadgar

§ 1 Stipendiet är avsett att användas till resor som anknyter till de juridiska studierna. § 2 Kompetenta sökande är juris studerande vid Stockholms universitet samt juris kandidater vilka ej avlagt examen tidigare än ett år innan stipendieansökan.§ 3 Kriterium för att komma ifråga för stipendietilldelning är att sökanden uppfyller kraven på att vara en god kamrat.

§ 4 Stipendiet utdelas två gånger om året, en gång på våren och en gång på hösten.Antalet stipendiemottagare ska bero på avkastningen av fonden.§ 5 Stipendieansökan skall ställas till Juridiska Föreningen vid Stockholms Universitet vars styrelse behandlar dessa och avgör fördelningen av ifrågavarande stipendium. § 6 Ansökan skall innehålla personuppgifter, minst två skriftliga intyg från kamrater vilka intygar att sökanden är en god kamrat, motivering till varför sökanden skall komma ifråga vid utdelningen, utbildningsort och en kort presentation av själva utbildningen alt antagningsbesked. En väl formulerad ansökan kommer att vara avgörande vid en eventuell gallring av sökanden.§ 7 Ansökan skall vara Juridiska Föreningen tillhanda senast 15 maj samt 15 november. § 8 Anslag om vem som tilldelats stipendiet och motivering varför skall anslås på Juridiska Föreningens anslagstavla senast 1 juni och 1 december.§ 9 Innan utbetalning av medel kan ske skall stipendiaten presentera ettantagningsbesked eller motsvarande dokument.§ 10 Stipendiaten skall till Juridiska Föreningen inkomma med en skriftlig redogörelseför genomförd resa inom tre månader efter resans avslutande.§ 11 Juridiska Föreningen äger rätt att publicera denna redogörelse utan vidare ersättning till författaren.


Ansökan skall sändas till Juridiska Föreningen under adressen

Juridiska Föreningen Att: Vice skattmästare Frescativägen 16

114 18 Stockholm

Comentarios


Arkiv
bottom of page