Förslag till föredragningslista för föreningssammanträde

7 Nov 2019

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR FÖRENINGSSAMMANTRÄDE DEN 11 NOVEMBER 2019 PÅ JURISTERNAS HUS

 

 

1. Formalia

1.1 Föreningssammanträdets öppnande

1.2 Fråga om sammanträdets stadgeenliga utlysande

1.3 Fastställande av föredragningslista

1.4 Val av mötesordförande och mötessekreterare

1.5 Val av justeringspersoner tillika rösträknare

1.6 Fastställande av mötesordning och röstlängd

 

2. Rapporter

2.1 Beslutsuppföljning
2.2 Revisionsberättelse 2015
2.3 Verksamhetsberättelse 2015
2.4 Revisionsberättelse 2016
2.5 Verksamhetsberättelse 2016
2.6 Revisionsberättelse 2017
2.7 Verksamhetsberättelse 2017
2.8 Revisionsberättelse 2018
2.9 Verksamhetsberättelse 2018
2.10 Revisionsberättelse 2019

2.11 Verksamhetsberättelse 2019

 

3. Valärenden

3.1 Val av styrelse för verksamhetsåret 2020

  3.1.1 Val av ordförande

  3.1.2 Val av vice ordförande
  3.1.3 Val av sekreterare
  3.1.4 Val av skattmästare
  3.1.5 Val av vice skattmästare
  3.1.6 Val av marknadssekreterare
  3.1.7 Val av internationell sekreterare
  3.1.8 Val av informationssekreterare
  3.1.9 Val av klubbmästare
  3.1.10 Val av underhållningsmästare
  3.1.11 Val av öfverfadder
  3.1.12 Val av idrottssekreterare

  3.1.13 Val av borgmästare

 

4. Beslutsärenden

4.1 Beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för 2015 års styrelse
4.2 Beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för 2016 års styrelse
4.3 Beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för 2017 års styrelse
4.4 Beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för 2018 års styrelse
4.5 Propositioner
4.6 Motioner

  4.6.1 Motion från Sam Bidi (Bilaga 1)

 

5. Övriga frågor

 

6. Sammanträdets avslutande

 

 

 

Bilaga 1


Motion från Sam Bidi avseende ändring av stadgan

 


Inledning:


Observera att redaktionella ändringar i form av grammatiska rättelser m.m. inte har
redogjorts för.

 


1 § Om Föreningen


Tidigare lydelse:

Juridiska Föreningen vid Stockholms Universitet (nedan benämnd Föreningen) är en
partipolitisk och religiöst obunden ideell förening för studenter inskrivna på juristprogrammet
vid Stockholms universitet, samt studenter som bedriver utbytesstudier eller studier på
masternivå och är inskrivna på Stockholms universitets juridiska institution. Föreningens
verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.


Ny lydelse:
Juridiska Föreningen vid Stockholms Universitet (nedan benämnd Föreningen) är en
partipolitisk och religiöst obunden ideell förening för studenter inskrivna på vid Juridiska
Institutionen 
vid Stockholms universitet. Föreningens verksamhets- och räkenskapsår
sammanfaller med kalenderåret.


Motivering: För att bli beviljad kårstatus så krävs det att Föreningen tillhandahåller
studiebevakning m.m. åt samtliga elever vid Juridiska institutionen. Det ligger även i
Föreningens intresse att samtliga elever som studerar juridik kan samordna sig i Föreningen,
hellre än SUS eller annan fakultetsförening. Andra JF föreningar runt om i Sverige har ett
liknande upplägg.


Delen angående utbytesstudier/masterstudenter har tagits bort då den ansetts vara
överflödig.

 


3 § Föreningens syfte


Tidigare lydelse:
Föreningen har till ändamål att främja de juridiska studierna samt verka för samhörighet och
god kamratskap. Föreningen uppfyller detta syfte genom att bedriva studiesocial verksamhet
samt driva arbetslivsfrämjande verksamhet. Föreningen ska även verka för att främja sina
föreningsmedlemmars intressen vid fakulteten och universitet.


Ny lydelse:
Föreningen har till ändamål att främja de juridiska studierna samt verka för samhörighet och
god kamratskap. Föreningen uppfyller detta syfte genom att bedriva studiesocial verksamhet,
studiebevakande verksamhet samt driva arbetslivsfrämjande verksamhet. Föreningen ska
verka för att främja sina föreningsmedlemmars intressen vid fakulteten och universitet.


Motivering: Även detta är ett steg mot att Föreningen ska uppnå kraven för kårstatus i form
av att bedriva studiebevakande verksamhet. Föreningen har även en utbildningssekreterare
som har i uppgift att driva den studiebevakande verksamheten. Även de frågor som
uppkommer i JURO (Juris studerandes riksorganisation) kan komma att falla inom kategorin
studiebevakande verksamhet.

 


4 § Medlemstyper


Tidigare lydelse:

Föreningens medlemmar utgörs av ordinarie medlemmar, stödmedlemmar samt
hedersledamöter och temporära medlemmar.


Ny lydelse:
Föreningens medlemmar utgörs av ordinarie medlemmar, stödmedlemmar samt
hedersledamöter.


Motivering: Temporära medlemmar har ansetts vara en överflödig form av medlemskap
som aldrig definierats eller nyttjats.

 


5 § Ordinarie medlem


Tidigare lydelse:
Ordinarie medlem är samtliga studenter som är inskrivna på Stockholms universitets
juridiska institutions juristprogram och har betalt föreskriven medlemsavgift.


Medlemsavgift för ordinarie medlem ska erläggas vid ett tillfälle och avser perioden fram till
dess ordinarie medlem avlagt juris kandidat- eller juristexamen, dock max för en period på
sex år. Medlemsavgift för ordinarie medlem fastslås på föreningsstämman enligt 12 §.


Ordinarie medlem är också varje student som bedriver utbytesstudier eller studier på masternivå och är inskriven på Stockholms universitets juridiska institution samt erlagt
föreskriven medlemsavgift. Medlemsavgiften för dessa ordinarie medlemmar ska erläggas
vid ett tillfälle och avse perioden fram till dess studierna vid på Stockholms universitets
juridiska institution avslutas, dock max för en period på två år.


Ny lydelse:
Ordinarie medlem är samtliga studenter som uppfyller kraven i 1 § samt har erlagt föreskriven medlemsavgift.

 

Medlemsavgift för ordinarie medlem ska erläggas vid ett tillfälle och avser perioden fram till
dess ordinarie medlem avlagt juristexamen, dock max för en period på sex år. Medlemsavgift
för ordinarie medlem fastställs på föreningsstämman enligt 12 §.


Motivering: Då kraven har ändrats så innehåller paragrafen nu endast en hänvisning till 1 §.


Jurkand. eller juristexamen har ersatts av endast juristexamen.


Det tredje stycket har tagits bort då det ansetts överflödigt.

 


8 § Avstängning och uteslutning


Tidigare lydelse:

Medlemmar får avstängas från Föreningens verksamhet, generellt eller specifikt, eller
uteslutas från Föreningen.


För att stänga av medlem från Föreningens verksamhet krävs det att medlem har genom sitt
agerande skadat Föreningen, eller agerat i strid mot av föreningsstämman fastställd
uppförandepolicy. Beslut om avstängning sker av styrelsen med 3⁄4 majoritet. Beslut om
interimistisk avstängning från Föreningens verksamhet får tas av styrelseledamot. Fråga om
interimistisk avstängning ska behandlas på följande styrelsesammanträde.


För att utesluta medlem krävs att medlem har uppenbart motarbetat Föreningens intresse
eller upprätt synnerligen stötande. Beslut om uteslutning sker av styrelsen med 3⁄4 majoritet.


Beslut om uteslutning ska fastställas på följande ordinarie föreningsstämma. Den uteslutna
medlemmen ska där ha rätt att yttra sig.


Om en person som inte är medlem agerat såsom avses i andra eller tredje stycket får denne
av styrelsen nekas medlemskap vid ansökan, trots att denne uppfyller kriterierna i 5 §.


Ny lydelse:
Medlemmar får avstängas från Föreningens verksamhet, generellt eller specifikt, eller
uteslutas från Föreningen.


För att stänga av medlem från Föreningens verksamhet krävs det att medlem har genom sitt
agerande skadat Föreningen, eller agerat i strid mot av föreningsstämman fastställda
policys. Beslut om avstängning sker av styrelsen med 3⁄4 majoritet. Beslut om interimistisk
avstängning från Föreningens verksamhet får tas av styrelseledamot. Fråga om interimistisk
avstängning ska behandlas på följande styrelsesammanträde.


Beslut om uteslutning ur föreningen ska fastställas på följande ordinarie föreningsstämma.
Den uteslutna medlemmen ska där ha rätt att yttra sig.


Om en person som inte är medlem agerat såsom avses i andra eller tredje stycket får denne
av styrelsen nekas medlemskap vid ansökan, trots att denne uppfyller kriterierna i 5 §.


Motivering: Uppförandepolicy har ändrat till policys, då nya policys såsom reccenfridspolicy m.m. har uppkommit och godkännas av föreningsstämman.


Tredje stycket har ansetts överflödigt och därför tagits bort.


(Gamla) fjärde stycket har specificerats så att endast frågor om uteslutning ur föreningen
behöver tas upp på föreningensstämman. Uteslutning ur fadderiverksamheten m.m. behöver
inte behandlas på föreningsstämman om detta inte är påkallat av någon av parterna.

 

 

15 § Misstroendeförklaring

 

Tidigare lydelse:
Medlem kan vid Föreningsstämma väcka fråga om misstroendeförklaring mot förtroendevald. Sådan fråga måste upptas i föredragningslistan för att behandlas under Föreningsstämman och röster ska avges genom sluten votering.


Vinner fråga om misstroendeförklaring bifall av 2/3 av de avgivna rösterna entledigas
förtroendevald från sitt uppdrag. Denna punkt i protokollet ska anses omedelbart justerad. Misstroendeförklaring kan endast väckas mot förtroendevald som tillträtt sin post.


Ny lydelse:
Ordinarie medlem kan vid Föreningsstämma väcka fråga om misstroendeförklaring mot
förtroendevald. Sådan motion måste skickas senast 10 dagar före sammanträdet för att
behandlas under Föreningsstämman
. Röster ska avges genom sluten votering.


Vinner fråga om misstroendeförklaring bifall av 2/3 av de avgivna rösterna entledigas
förtroendevald från sitt uppdrag. Denna punkt i protokollet ska anses omedelbart justerad.
Misstroendeförklaring kan endast väckas mot förtroendevald som tillträtt sin post.


Motivering: Medlem har specificerats till ordinarie medlem. Ordinarie medlemmar är föreningens ”kärna” och är de som tillsätter ledamöterna. Av samma anledning bör det endast vara dessa som kan entlediga de (och föreslå att entlediga de).


Styrelseledamöter som blir misstroendeförklarade ska ha skälig tid på sig att förbereda sig
inför föreningssammanträdet. Frågan ska inte väckas på plats där endast den klagande
parten har haft chansen att förbereda sig.

 


16 § Rättigheter vid Föreningsstämma


Tidigare lydelse:
Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt tillkommer ordinarie medlem. Ordinarie medlem
ska på anmodan uppvisa bevis på erlagd medlemsavgift. Stödmedlem och hedersledamot
deltar med närvaro- , yttrande-, och förslagsrätt.

 

Ny lydelse:
Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt tillkommer ordinarie medlem. Ordinarie medlem
ska på anmodan uppvisa bevis på erlagd medlemsavgift. Stödmedlem och hedersledamot
deltar med närvaro- och yttranderätt.

 

 

25 § Styrelsesammanträde och jäv


Tidigare lydelse:
Styrelsen sammanträder vid behov och sammankallas av ordförande. Styrelsen är beslutsför
när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Som styrelsens mening gäller den röst som
får flest antal röster. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.


Protokoll från styrelsesammanträdena ska justeras och därefter läggas på Föreningens
hemsida och anslås på Föreningens anslagstavla.


En ledamot får inte delta i beredningen eller omröstningen av en fråga som denne själv eller
någon anhörig kan tänkas ha ett väsentligt intresse i, som kan antas strida emot
Föreningens.


Ny lydelse:
Styrelsen sammanträder vid behov, dock minst en gång per månad med undantag för
juni, juli samt augusti.
Styrelsen sammankallas av ordförande. Styrelsen är beslutsför när
minst hälften av ledamöterna är närvarande. Som styrelsens mening gäller den röst som får
flest antal röster. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.


Kallelsen till styrelsemötet ska ske per mail och skall skickas till samtliga styrelseledamöter, inspektor, proinspektor, särskild granskare samt Föreningens revisorer senast tre dagar före sammanträdet.


Protokoll från styrelsesammanträdena ska därefter skyndsamt justeras och uppladdas till
Föreningens hemsida samt fysiskt arkiveras i Juristernas Hus
.


En ledamot får inte delta i beredningen eller omröstningen av en fråga som denne själv eller
någon anhörig kan tänkas ha ett väsentligt intresse i, som kan antas strida emot
Föreningens.


Motivering: Det ligger i föreningens intresse att styrelsen sammanträder minst en gång i
månaden för att löpande informera varandra samt övriga förtroendevalda med närvarorätt
om den löpande verksamheten.


Kallelsens tillvägagångssätt har specificerats. Det har även specificerats vilka som ska kallas
till mötet, så att dessa uppmärksammas om när dessa hålls (vilket i praktiken inte varit fallet
tidigare). En frist på tre dagar har även lagts in, i syfte att ge alla involverade i vart fall någon
mån av planeringsmöjlighet.

 

Det har även understrukits att uppladdningen och justeringen ska ske skyndsamt så
medlemmar i god tid kan ta del av de handlingarna. Delen om föreningens anslagstavla har
tagits bort, då den anses obsolet

 

Please reload

Arkiv
Please reload

Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Du hittar oss även på

Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet.
Frescativägen 16, 114 18 Stockholm
Tel: 08-15 69 71
Org.nummer: 802008-9614

Copyright © JF Stockholm 2019

Så här hanterar vi Cookies och PUL