Förslag till föredragningslista för extra föreningssammanträde den 16 september 2019


FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR EXTRA FÖRENINGSSAMMANTRÄDE DEN 16 SEPTEMBER 2019 PÅ JURISTERNAS HUS

1. Formalia

1.1 Föreningssammanträdets öppnande

1.2 Fråga om sammanträdets stadgeenliga utlysande

1.3 Fastställande av föredragningslista

1.4 Inadjungeringar

1.5 Val av mötesordförande och mötessekreterare

1.6 Val av justeringspersoner tillika rösträknare

1.7 Fastställande av mötesordning och röstlängd

2. Rapporter

2.1 Beslutsuppföljning

2.2 Revisionsberättelse 2015

2.3 Verksamhetsberättelse 2015 2.4 Revisionsberättelse 2016 2.5 Verksamhetsberättelse 2016 2.6 Revisionsberättelse 2017 2.7 Verksamhetsberättelse 2017

2.8 Revisionsberättelse 2018 2.9 Verksamhetsberättelse 2018

3. Valärenden

3.1 Val av Vice ordförande

3.2 Val av Öfverfadder

4. Beslutsärenden

4.1 Beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för 2015 års styrelse 4.2 Beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för 2016 års styrelse 4.3 Beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för 2017 års styrelse 4.4 Beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för 2018 års styrelse 4.5 Propositioner 4.6 Motioner

5. Övriga frågor

6. Sammanträdets avslutande

Arkiv

Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Du hittar oss även på

Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet.
Frescativägen 16, 114 18 Stockholm
Tel: 076-032 66 13
Org.nummer: 802008-9614

Copyright © JF Stockholm 2019

Så här hanterar vi Cookies och GDPR