Föredragningslista för extra föreningssammanträde den 6 maj 2019

2 May 2019

 

 

 

 

 

 

 

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR EXTRAINSATT
FÖRENINGSSAMMANTRÄDE DEN 6 MAJ 2019 PÅ JURISTERNAS HUS

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1: Proposition angående misstroendeförklaring
Bilaga 2: Motion från Philip Tåhlin
Bilaga 3: Motion från Simon Rydberg
Bilaga 4: Motion från Daniel Larsson
Bilaga 5: Motion från Simon Rydberg
Bilaga 6: Motion från Nelly Corneteg
Bilaga 7: Motion från Love Murray Retsmar

 

1. Formalia
1.1 Föreningssammanträdets öppnande
1.2 Fråga om sammanträdets stadgeenliga utlysande
1.3 Fastställande av föredragningslista
1.4 Val av mötesordförande och mötessekreterare
1.5 Val av justeringspersoner tillika rösträknare
1.6 Fastställande av mötesordning och röstlängd

 

2. Rapporter
2.1 Beslutsuppföljning
2.2 Revisionsberättelse 2015
2.3 Verksamhetsberättelse 2015
2.4 Revisionsberättelse 2016
2.5 Verksamhetsberättelse 2016
2.6 Revisionsberättelse 2017
2.7 Verksamhetsberättelse 2017

2.8 Revisionsberättelse 2018
2.9 Verksamhetsberättelse 2018

 

3. Valärenden
3.1 Val av idrottssekreterare


4. Beslutsärenden

4.1 Beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för 2015 års styrelse

4.2 Beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för 2016 års styrelse

4.3 Beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för 2017 års styrelse

4.4 Beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för 2018 års styrelse
4.5 Propositioner
4.5.1 Proposition om misstroendeförklaring mot Klubbmästare (bilaga 1)
4.5.2 Proposition om misstroendeförklaring mot Vice ordförande (bilaga 1)

4.6 Motioner
4.6.1 Motion från Philip Tåhlin (bilaga 2)
4.6.2 Motion från Simon Rydberg (bilaga 3)
4.6.3 Motion från Daniel Larsson (bilaga 4)
4.6.4 Motion från Simon Rydberg (bilaga 5)
4.6.5 Motion från Nelly Corneteg (bilaga 6)
4.6.6 Motion från Love Murray Retsmar (bilaga 7)

 

5. Övriga frågor

 

6. Sammanträdets avslutande

 

 

Bilaga 1 

 

Proposition från Juridiska Föreningens styrelse

 

Juridiska Föreningens styrelse yrkar att föreningssammanträdet misstroendeförklarar Klubbmästare Philip Tåhlin med anledning av att denne inte längre innehar styrelsens förtroende.

 

Juridiska Föreningens styrelse yrkar att föreningssammanträdet misstroendeförklarar Vice ordförande Arman Bassari med anledning av att denne inte längre innehar styrelsens förtroende.

 

 

Bilaga 2


Inskickad av: Philip Tåhlin


Härmed yrkar jag på att utredningsgruppen som sammanträdde för att utreda dataintrånget
som ägde rum den 15 mars ska presentera den färdigställda utredningen för
föreningsstämman.


Detta för att föreningsstämman ska förfoga över den information som krävs för att kunna
fatta ett välavvägt beslut.

 

 

 

Bilaga 3

 

Inskickad av: Simon Rydberg

 

Jag yrkar på att utredningsgruppen bestående av Henrik Delfin, Eddie Nilsson, Hannah
Gezelius och Julia Huldén som tillsattes den 8 januari 2019 med syfte att utreda händelserna
vid kick-offen för styrelsen 2019 redogör för stämman vad man kom fram till. Med detta
avser jag dels vilka saker man utredde, vad man kom fram till och vilka beslut som togs av
styrelsen i samband med resultatet av utredningen. Inget av detta har framkommit i
efterföljande styrelseprotokoll vilket kan ifrågasättas utifrån transparensen gentemot
föreningens medlemmar.


Eftersom stämman är föreningens högsta beslutande organ (10 § i stadgan) är det styrelsens
skyldighet att informera stämman om händelser som kan påverka stämmans förtroende för
styrelsens ledamöter. Med tanke på de problem och brister som uppenbarligen har funnits
sedan styrelsens tillträde och med tanke på att det väcks två misstroendeförklaringar vid
stämman är resultatet av utredningen nödvändig för att stämman ska kunna ta ett väl
underbyggt beslut.


Jag som medlem är orolig över den senaste tidens utveckling och vill förhindra att denna
utveckling får bestående negativa konsekvenser för föreningen och dess medlemmar. Därför
menar jag att all information som kan tänkas påverka förtroendet för styrelsen bör läggas
fram vid stämman.
 

 

Bilaga 4

 

Inskickad av: Daniel Larsson

 

Härmed yrkar jag på att väcka fråga om misstroendeförklaring mot följande förtroendevalda
(var och en och enskilt enligt 15 § Stadgan):
Ordförande – Sam Bidi
Sekreterare – Caroline Sköld
Skattemästare – Eddie Nilsson
Vice Skattmästare – Ellioth Lodenius
Öfverfadder – Hannah Gezelius
Informationssekreterare – Henrik Delfin
Internationell sekreterare – Sonya Wennerström
Marknadssekreterare – Julia Huldén
Underhållningsmästare – Deniz Üver
Borgmästare – Linus Fransson


Under den relativt korta tid som hittills varit sedan styrelsen 2019 tillträdde har det
uppenbarligen funnits problem och brister. Till det extrainsatta föreningssammanträdet 6
maj ska det redan nu fyllas upp en (nybliven) vakant post samt röstas om huruvida två
styrelseledamöter har stämmans förtroende.
Som medlem oroar detta mig och jag är rädd att detta kan få negativa konsekvenser för
föreningen och dess medlemmar. Jag menar därför att det fortsatta förtroende även ska
röstas om gällande resterande styrelseledamöter.
 

 

Bilaga 5

 

Inskickad av: Simon Rydberg

 

Jag vill härmed väcka fråga om misstroendeförklaring mot följande
förtroendevald enligt 15 § Stadgan:
Sam Bidi – ordförande


Vid det extrainsatta föreningssammanträdet den 6 maj ska det röstats om
förtroendet för två andra styrelseledamöter. Anledningen till att jag även
vill att stämman prövar förtroendet för ordföranden är på grund av att det
är ordföranden som har det yttersta ansvaret för att föreningen ska
fungera. På den korta tid som gått sedan styrelsen för 2019 tillträdde i
januari har det funnits konflikter, problem och brister i föreningen. Trots
detta har inget aktivt arbete skett för att detta ska lösas utan det har med
tiden blivit värre och värre saker.


Som medlem i föreningen är jag djupt oroad över denna utveckling och
de konflikter som på sikt kan förstöra föreningens goda renommé. Jag
anser därför att det fortsatta förtroendet för ordföranden ska prövas mot
bakgrund av det som hänt under terminen.

 

 

Bilaga 6

 

Inskickad av: Nelly Corneteg

 

Härmed yrkar jag på att beslut om varning tilldelad Josefine Ekblom i samband med
styrelsemötet den 26 februari 2019 ska hävas.


Motivering:
Den varning som utdelats gjordes på ett godtyckligt sätt. Berörda fick inte chans att yttra sig i
frågan och någon vidare utredning utöver vissa hörda styrelseledamöter gjordes inte.
Vittnen till de påstådda händelserna förklarades inte heller jäviga vid omröstning. Varningen
utdelades till följd av detta på felaktiga grunder, varför den bör hävas av föreningsstämman
som är Föreningens högsta beslutande organ, 10 § Stadgan.

 

 

Bilaga 7

 

Inskickad av: Love Murray Retsmar

Härmed yrkar jag på att beslut om varning tilldelad Love Murray Retsmar i samband med
styrelsemötet den 26 februari 2019 ska hävas.


Motivering:
Den varning som utdelats gjordes på ett godtyckligt sätt. Berörda fick inte chans att yttra sig i frågan och någon vidare utredning utöver vissa hörda styrelseledamöter gjordes inte.
Vittnen till de påstådda händelserna förklarades inte heller jäviga vid omröstning. Varningen
utdelades till följd av detta på felaktiga grunder, varför den bör hävas av föreningsstämman
som är Föreningens högsta beslutande organ, 10 § Stadgan.

 

Please reload

Arkiv
Please reload

Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Du hittar oss även på

Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet.
Frescativägen 16, 114 18 Stockholm
Tel: 08-15 69 71
Org.nummer: 802008-9614

Copyright © JF Stockholm 2019

Så här hanterar vi Cookies och PUL