Förslag till föredragningslista för extra föreningssammanträde den 6 maj 2019

17 Apr 2019

 

 

 

 

 

 

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR EXTRA FÖRENINGSSAMMANTRÄDE DEN 6 MAJ 2019 PÅ JURISTERNAS HUS

 

 

 

 

 

 

1. Formalia

1.1 Föreningssammanträdets öppnande

1.2 Fråga om sammanträdets stadgeenliga utlysande

1.3 Fastställande av föredragningslista

1.4 Val av mötesordförande och mötessekreterare

1.5 Val av justeringspersoner tillika rösträknare

1.6 Fastställande av mötesordning och röstlängd

 

2. Rapporter

2.1 Beslutsuppföljning

2.2 Revisionsberättelse 2015

2.3 Verksamhetsberättelse 2015
2.4 Revisionsberättelse 2016
2.5 Verksamhetsberättelse 2016
2.6 Revisionsberättelse 2017
2.7 Verksamhetsberättelse 2017

2.8 Revisionsberättelse 2018
2.9 Verksamhetsberättelse 2018

 

3. Valärenden

3.1 Val av idrottssekreterare

 

4. Beslutsärenden

4.1 Beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för 2015 års styrelse
4.2 Beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för 2016 års styrelse
4.3 Beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för 2017 års styrelse
4.4 Beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för 2018 års styrelse
4.5 Propositioner

   4.5.1 Misstroendeförklaring mot Klubbmästare (bilaga 1) 

   4.5.2 Misstroendeförklaring mot Vice ordförande (bilaga 1) 
4.6 Motioner
 

5. Övriga frågor

 

6. Sammanträdets avslutande

 

Bilaga 1 

 

Proposition från Juridiska Föreningens styrelse

 

Juridiska Föreningens styrelse yrkar att föreningssammanträdet misstroendeförklarar Klubbmästare Philip Tåhlin med anledning av att denne inte längre innehar styrelsens förtroende.

 

Juridiska Föreningens styrelse yrkar att föreningssammanträdet misstroendeförklarar Vice ordförande Arman Bassari med anledning av att denne inte längre innehar styrelsens förtroende.

 

Please reload

Arkiv
Please reload

Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Du hittar oss även på

Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet.
Frescativägen 16, 114 18 Stockholm
Tel: 08-15 69 71
Org.nummer: 802008-9614

Copyright © JF Stockholm 2019

Så här hanterar vi Cookies och PUL