Förslag till föredragningslista för dechargemöte


FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR DECHARGEMÖTE DEN 15 FEBRUARI 2019 PÅ JURISTERNAS HUS

1. Formalia

1.1 Föreningssammanträdets öppnande

1.2 Fråga om sammanträdets stadgeenliga utlysande

1.3 Fastställande av föredragningslista

1.4 Val av mötesordförande och mötessekreterare

1.5 Val av justeringspersoner tillika rösträknare

1.6 Fastställande av mötesordning och röstlängd

2. Rapporter

2.1 Beslutsuppföljning 2.2 Revisionsberättelse 2016 2.3 Verksamhetsberättelse 2016 2.4 Revisionsberättelse 2017 2.5 Verksamhetsberättelse 2017

2.6 Revisionsberättelse 2018 2.7 Verksamhetsberättelse 2018

3. Valärenden

3.1 Val av särskild granskare 3.2 Val av valberedning

4. Beslutsärenden

4.1 Beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för 2015 års styrelse 4.2 Beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för 2016 års styrelse 4.3 Beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för 2017 års styrelse 4.4 Beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för 2018 års styrelse 4.5 Fastställande av 2019 års budget 4.6 Fastställande av 2019 års verksamhetsmål 4.7 Propositioner 4.8 Motioner 4.8.1 Motion angående arvodering

5. Övriga frågor

6. Sammanträdets avslutande

Arkiv

Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Du hittar oss även på

Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet.
Frescativägen 16, 114 18 Stockholm
Tel: 076-032 66 13
Org.nummer: 802008-9614

Copyright © JF Stockholm 2019

Så här hanterar vi Cookies och GDPR