Förslag till föredragningslista för föreningssammanträde

17 Oct 2018

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR FÖRENINGSSAMMANTRÄDE DEN 7 NOVEMBER 2018 PÅ JURISTERNAS HUS

 

1. Formalia

1.1 Föreningssammanträdets öppnande

1.2 Fråga om sammanträdets stadgeenliga utlysande

1.3 Fastställande av föredragningslista

1.4 Val av mötesordförande och mötessekreterare

1.5 Val av justeringspersoner tillika rösträknare

1.6 Fastställande av mötesordning och röstlängd

 

2. Rapporter

2.1 Beslutsuppföljning

 

3. Valärenden

3.1 Val av styrelse för verksamhetsåret 2019

3.2 Revisionsberättelse 2015

3.3 Verksamhetsberättelse 2015
3.4 Revisionsberättelse 2016
3.5 Verksamhetsberättelse 2016

3.6 Revisionsberättelse 2017
3.7 Verksamhetsberättelse 2017
3.8 Revisionsberättelse 2018
3.9 Verksamhetsberättelse 2018

 

4. Beslutsärenden

4.1 Beslut och ansvar eller ansvarsfrihet för 2015 års styrelse
4.2 Beslut och ansvar eller ansvarsfrihet för 2016 års styrelse
4.3 Beslut och ansvar eller ansvarsfrihet för 2017 års styrelse
4.4 Propositioner
4.4.1 Propositioner från styrelsen (Bilaga 1)

 

5. Övriga frågor

 

6. Sammanträdets avslutande

 

Bilaga 1

Propositioner från styrelsen 2018

- Styrelsen föreslår att den på föreningssammanträdet den 7e november 2018 nyvalda
borgmästaren tillträder den 8e november 2018 och kvarblir på sin post till utgången av
verksamhetsår 2019.
- Styrelsen föreslår: att Juridiska föreningen vid Stockholms universitet skall aktivt
verka för att bli studentkår 2019 eller att under 2019 uppnå kraven för att bli
studentkår.

 

 

Please reload

Arkiv
Please reload

Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Du hittar oss även på

Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet.
Frescativägen 16, 114 18 Stockholm
Tel: 08-15 69 71
Org.nummer: 802008-9614

Copyright © JF Stockholm 2019

Så här hanterar vi Cookies och PUL