Förslag till föredragningslista för dechargemöte


FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR DECHARGEMÖTE DEN 22 FEBRUARI 2018 PÅ JURISTERNAS HUS

1. Formalia

1.1 Föreningssammanträdets öppnande

1.2 Fråga om sammanträdets stadgeenliga utlysande

1.3 Fastställande av föredragningslista

1.4 Val av mötesordförande och mötessekreterare

1.5 Val av justeringspersoner tillika rösträknare

1.6 Fastställande av mötesordning och röstlängd

2. Rapporter

2.1 Beslutsuppföljning

2.2 Revisionsberättelse 2015

2.3 Verksamhetsberättelse 2015

2.4 Revisionsberättelse 2016

2.5 Verksamhetsberättelse 2016

2.6 Revisionsberättelse 2017

2.7 Verksamhetsberättelse 2017

3. Valärenden

3.1 Val av särskild granskare

4. Beslutsärenden

4.1 Beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för 2015 års styrelse

4.2 Beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för 2016 års styrelse

4.3 Beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för 2017 års styrelse

4.4 Fastställande av 2018 års budget

4.5 Fastställande av 2018 års verksamhetsmål (se bilaga 2)

4.6 Fastställande av 2018 års arbetsordning (se bilaga 1)

4.7 Fastställande av 2018 års uppförandepolicy (se bilaga 3)

4.8 Propositioner

4.9 Motioner

5. Övriga frågor

6. Sammanträdets avslutande

Arkiv

Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Du hittar oss även på

Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet.
Frescativägen 16, 114 18 Stockholm
Tel: 076-032 66 13
Org.nummer: 802008-9614

Copyright © JF Stockholm 2019

Så här hanterar vi Cookies och GDPR