top of page

Förslag till föredragningslista för dechargemöte


FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR DECHARGEMÖTE DEN 22 FEBRUARI 2018 PÅ JURISTERNAS HUS

1. Formalia

1.1 Föreningssammanträdets öppnande

1.2 Fråga om sammanträdets stadgeenliga utlysande

1.3 Fastställande av föredragningslista

1.4 Val av mötesordförande och mötessekreterare

1.5 Val av justeringspersoner tillika rösträknare

1.6 Fastställande av mötesordning och röstlängd

2. Rapporter

2.1 Beslutsuppföljning

2.2 Revisionsberättelse 2015

2.3 Verksamhetsberättelse 2015

2.4 Revisionsberättelse 2016

2.5 Verksamhetsberättelse 2016

2.6 Revisionsberättelse 2017

2.7 Verksamhetsberättelse 2017

3. Valärenden

3.1 Val av särskild granskare

4. Beslutsärenden

4.1 Beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för 2015 års styrelse

4.2 Beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för 2016 års styrelse

4.3 Beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för 2017 års styrelse

4.4 Fastställande av 2018 års budget

4.5 Fastställande av 2018 års verksamhetsmål (se bilaga 2)

4.6 Fastställande av 2018 års arbetsordning (se bilaga 1)

4.7 Fastställande av 2018 års uppförandepolicy (se bilaga 3)

4.8 Propositioner

4.9 Motioner

5. Övriga frågor

6. Sammanträdets avslutande

Arkiv
bottom of page