top of page

Förslag till föredragningslista för föreningssammanträde


FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR FÖRENINGSSAMMANTRÄDE DEN 8 NOVEMBER 2017 PÅ JURISTERNAS HUS

1. Formalia

1.1 Föreningssammanträdets öppnande

1.2 Fråga om sammanträdets stadgeenliga utlysande

1.3 Fastställande av föredragningslista

1.4 Val av mötesordförande och mötessekreterare

1.5 Val av justeringspersoner tillika rösträknare

1.6 Fastställande av mötesordning och röstlängd

2. Rapporter

2.1 Beslutsuppföljning

3. Valärenden

3.1 Val av styrelse för verksamhetsåret 2018

3.2 Val av särskild granskare för verksamhetsåret 2018

4. Beslutsärenden

4.1 Fastställande av inkomst-och utgiftsstat för 2016

4.2 Fastställande av medlemsavgifter för verksamhetsåret 2018

4.2.1 Betalande medlem

4.2.2 Stödmedlem

4.3 Propositioner

5. Övriga frågor

6. Sammanträdets avslutande

Arkiv
bottom of page