Kallelse till extra föreningsstämma


Styrelsen kallar härmed samtliga medlemmar till en extra föreningsstämma. Den extra föreningsstämman kallas för att:

- Godta 2014 års bokslut och rösta om ansvarsfrihet för 2014 års styrelse.

- Välja Vice skattmästare för 2017 års verksamhetsår.

Motioner: Skickas till sekreterare@jurstud.com senast den 9e