top of page

Förslag till föredragningslista för extra föreningsstämma


FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA DEN 19 APRIL PÅ JURISTERNAS HUS

1. Formalia

1.1 Föreningssammanträdets öppnande

1.2 Fråga om sammanträdets stadgeenliga utlysande

1.3 Fastställande av föredragningslista

1.4 Val av mötesordförande och mötessekreterare

1.5 Val av justeringspersoner tillika rösträknare

1.6 Fastställande av mötesordning och röstlängd

2. Rapporter

2.1 Beslutsuppföljning

2.2 Revisionsberättelse 2014

2.3 Verksamhetsberättelse 2014

3. Valärenden

3.1 Val av vice skattmästare

4. Beslutsärenden

4.1 Beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för 2014 års styrelse

4.2 Propositioner

4.3 Motioner

5. Övriga frågor

6. Sammanträdets avslutande

Arkiv
bottom of page