Förslag till föredragningslista för extra föreningsstämma


FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA DEN 19 APRIL PÅ JURISTERNAS HUS

1. Formalia

1.1 Föreningssammanträdets öppnande

1.2 Fråga om sammanträdets stadgeenliga utlysande

1.3 Fastställande av föredragningslista

1.4 Val av mötesordförande och mötessekreterare

1.5 Val av justeringspersoner tillika rösträknare

1.6 Fastställande av mötesordning och röstlängd

2. Rapporter

2.1 Beslutsuppföljning

2.2 Revisionsberättelse 2014

2.3 Verksamhetsberättelse 2014

3. Valärenden

3.1 Val av vice skattmästare

4. Beslutsärenden

4.1 Beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för 2014 års styrelse

4.2 Propositioner

4.3 Motioner

5. Övriga frågor

6. Sammanträdets avslutande

Arkiv

Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Du hittar oss även på

Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet.
Frescativägen 16, 114 18 Stockholm
Tel: 076-032 66 13
Org.nummer: 802008-9614

Copyright © JF Stockholm 2019

Så här hanterar vi Cookies och GDPR