Förslag till föredragningslista för dechargemöte


FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR DECHARGEMÖTE DEN 15 MARS 2017 PÅ JURISTERNAS HUS

1. Formalia

1.1 Föreningssammanträdets öppnande

1.2 Fråga om sammanträdets stadgeenliga utlysande

1.3 Fastställande av föredragningslista

1.4 Val av mötesordförande och mötessekreterare

1.5 Val av justeringspersoner tillika rösträknare

1.6 Fastställande av mötesordning och röstlängd

2. Rapporter

2.1 Beslutsuppföljning

2.2 Revisionsberättelse 2013

2.3 Verksamhetsberättelse 2013

2.4 Revisionsberättelse 2014

2.5 Verksamhetsberättelse 2014

2.6 Revisionsberättelse 2015

2.7 Verksamhetsberättelse 2015

3. Valärenden