top of page

Förslag till föredragningslista för dechargemöte


FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR DECHARGEMÖTE DEN 15 MARS 2017 PÅ JURISTERNAS HUS

1. Formalia

1.1 Föreningssammanträdets öppnande

1.2 Fråga om sammanträdets stadgeenliga utlysande

1.3 Fastställande av föredragningslista

1.4 Val av mötesordförande och mötessekreterare

1.5 Val av justeringspersoner tillika rösträknare

1.6 Fastställande av mötesordning och röstlängd

2. Rapporter

2.1 Beslutsuppföljning

2.2 Revisionsberättelse 2013

2.3 Verksamhetsberättelse 2013

2.4 Revisionsberättelse 2014

2.5 Verksamhetsberättelse 2014

2.6 Revisionsberättelse 2015

2.7 Verksamhetsberättelse 2015

3. Valärenden

4. Beslutsärenden

4.1 Beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för 2013 års styrelse

4.2 Beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för 2014 års styrelse

4.3 Beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för 2015 års styrelse

4.4 Fastställande av 2016 års budget

4.5 Fastställande av 2016 års verksamhetsmål (se bilaga 3)

4.6 Fastställande av 2016 års arbetsordning (se bilaga 2)

4.7 Propositioner

4.8 Motioner

5. Övriga frågor

6. Sammanträdets avslutande

Arkiv
bottom of page