Förslag till föredragningslista för föreningssammanträde


FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR FÖRENINGSSAMMANTRÄDE DEN 2 NOVEMBER 2016 PÅ JURISTERNAS HUS

1. Formalia

1.1 Föreningssammanträdets öppnande

1.2 Fråga om sammanträdets stadgeenliga utlysande

1.3 Fastställande av föredragningslista

1.4 Val av mötesordförande och mötessekreterare

1.5 Val av justeringspersoner tillika rösträknare

1.6 Fastställande av mötesordning och röstlängd

2. Rapporter

2.1 Beslutsuppföljning

2.1.1 Tillsättande av stadgerevisionsgrupp

3. Valärenden

3.1 Val av styrelse för verksamhetsåret 2017

3.2 Val av särskild granskare för verksamhetsåret 2017

4. Beslutsärenden

4.1 Fastställande av inkomst-och utgiftsstat för 2015

4.2 Fastställande av medlemsavgifter för verksamhetsåret 2017

4.2.1 Betalande medlem

4.2.2 Stödmedlem

4.3 Propositioner

4.4 Motioner

5. Övriga frågor

6. Sammanträdets avslutande

Arkiv

Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Du hittar oss även på

Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet.
Frescativägen 16, 114 18 Stockholm
Tel: 076-032 66 13
Org.nummer: 802008-9614

Copyright © JF Stockholm 2019

Så här hanterar vi Cookies och GDPR